Obchodní a dodací podmínky Cistronica, a.s.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti Cistronica, a.s.(dále jen „dodavatel“) upravují vzájemné vztahy vznikající při dodávkách zboží a služeb, tj. zejména spotřebního materiálu a přístrojů (dále jen „předmětu plnění") dodavatelem odběratelům. Obchodní podmínky jsou závazné pro veškerý obchodní styk odběratele s dodavatelem. Případná odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.2. Podpisem právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění vyjadřují účastníci svoji vůli, že se jejich vzájemný závazkový vztah bude řídit režimem zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na případy, kdy je odběratel současně spotřebitelem. Takové závazkové vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řídí příslušnými stanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Definice základních pojmů:

 • Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz § 52 odst. 3 občanského zákoníku).
 • Odběratel je plátce, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce.
 • Příjemce je uživatel předmětu plnění zplnomocněný odběratelem písemně k jeho převzetí a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním.
 • Prodejce je prodávající osoba pověřená zastupováním dodavatele při obchodním jednání.

2. Cena předmětu plnění

2.1. Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem jsou platné až do doby jejich nahrazení novou verzí. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

2.2. Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn vyžádat si cenovou nabídku (dále jen „nabídka"), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

2.3. Náklady na dopravu jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění s výjimkami uvedenými v bodu 4.4.

3. Objednání zboží

3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají zpravidla na základě objednávek. Objednávky se přijímají v písemné formě doručené poštou či osobně, dále telefonicky, faxem, prostřednictvím internetu nebo elektronickou poštou. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny uvedené v platné písemné nabídce dodavatele nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.

3.2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • obchodní firmu (resp. název) a sídlo odběratele, telefonické (popř. faxové spojení), je-li odběratelem právnická osoba; jméno a příjmení, místo podnikání (popř. bydliště), je-li odběratelem fyzická osoba;
 • osobu, oprávněnou v této věci jednat jménem odběratele, IČ a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátce DPH);
 • jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství (včetně poskytnutí souvisejících služeb či plnění), dodací podmínky (místo a termín), odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky na předmět plnění.

3.3. Vždy po obdržení objednávky potvrdí dodavatel odběrateli její přijetí, přičemž odběratele upozornění na tyto obchodní podmínky uvedené na internetových stránkách www.clekarna.cz, www.cvyziva.cz. a www.cistronica.cz. Dodavatel nijak neručí za případné chyby a omyly v objednávce ze strany odběratele. Pokud tedy odběratel do dvou bezprostředně následujících pracovních dnů svoji objednávku neodvolá, má se za to, že se zněním obchodních podmínek souhlasí a dodavatel tak považuje potvrzenou objednávku za závaznou. Tímto okamžikem také vzniká závazkový vztah mezi odběratelem a dodavatelem.

3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, uvědomí o tom odběratele a zašle mu novou nabídku s uvedením jiných možných variant splnění objednávky. K nově předložené nabídce si dodavatel vždy vyžádá stanovisko odběratele.

3.5. Dodavatel si vyhrazuje možnost uplatnit právo na složení zálohy před příjmem objednávky v případě, kdy se jedná o první objednávku odběratele nebo objednávku nestandardního předmětu plnění či objednávku předmětu plnění vysoké finanční hodnoty. Dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky začíná v takovém případě běžet až po uhrazení zálohy odběratelem, tj. jejím připsáním na účet dodavatele.

3.6. Výše uvedené ustanovení článku 3.5 se nevztahuje na odběratele - fyzické osoby, u kterých se vždy vyžaduje uhrazení objednávky předem (tj. prostřednictvím platby kartou či složením příslušné částky na účet dodavatele) nebo při dodání (tj. formou dobírky). Pouze ve specifických případech po dohodě s dodavatelem je možné uplatnit i v těchto případech platbu fakturou se sjednanou splatností.

3.7. V případě dodávky specifického předmětu plnění nebo zboží vysoké finanční hodnoty nebo existence specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, příp. požaduje-li to některá ze stran, mohou dodavatel a odběratel uzavřít písemnou obchodní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto obchodních podmínek.

4. Dodací podmínky

4.1. Dodávky předmětu plnění se realizují dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele vždy v co nejkratším termínu.

4.2. Předpokládaný termín dodání je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

4.3. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění sídlo odběratele anebo místo plnění uvedené na objednávce (resp. v písemné obchodní smlouvě).

4.4. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat odběrateli manipulační poplatek zahrnující náklady na poštovné a balné v případech, kdy se jedná o objednávku nižší než 1 200,- Kč nebo se na základě žádosti odběratele dodává předmět plnění spediční či poštovní službou, nebo když je předmět plnění mimořádně těžký či rozměrný. Manipulační poplatek činí 100,- Kč bez DPH a za dobírku je příplatek 24 Kč s DPH. Výše uvedený finanční limit pro účtování manipulačního poplatku se neuplatňuje v případě, je-li produkt ve výprodeji nebo za akční slevu.

4.5. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená odpovědná osoba), nese odběratel v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním.

4.6. Odběratel je vždy povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat, zda je množství a druh předmětu plnění v souladu s dodacím listem nebo fakturou (popř. uzavřenou písemnou obchodní smlouvou).

4.7. Zjistí-li odběratel při převzetí zboží zjevné poškození obalu či předmětu plnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu dodavatele nebo přepravním listu spediční služby v případě externí dopravy.

4.8. Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění je odběratel povinen tuto vadu reklamovat neprodleně u dodavatele podle bodu 7.

5. Stornování objednávky

5.1. Po přijetí objednávky dodavatelem podle bodu 3.3. je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s příslušným prodejcem.

5.2. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 50 % ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním objednávky.

5.3. Možnost změny objednávky či její stornování je v případě, že se jedná o předmět plnění vyžadující zvláštní podmínky při přepravě a skladování (tj. zejména dodržení určité přesně stanovené teploty), možné pouze do okamžiku, než je zboží od dodavatele převzato dopravcem.

5.4. Možnost změny objednávky či její stornování je možné v případě, že se jedná o specifický předmět plnění, jen na základě písemné dohody či výslovného písemného potvrzení změny objednávky ze strany dodavatele.

5.5. Dodavatel má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že předmět plnění nebude možné za stanovených podmínek objektivně dodat odběrateli (např. přestane se vyrábět či dodávat na trh apod.).

5.6. Strono poplatky u seminářů či kurzů jsou:

 • 0 % storno poplatek při zrušení účasti 1 měsíc před konáním akce
 • 50 % strono poplatek při zrušení účasti 1 týden před konáním akce
 • 100 % storno poplatek při zrušení účasti 1 den před dnem konání akce

6. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

6.1. Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního

předmětu plnění dodavatelem jsou platba fakturou se splatností do:

 • 90 dnů, jedná-li se o nemocnici,
 • 45 dnů, jedná-li se o státní instituci,
 • 30 dnů, jedná-li se o laboratoř,
 • 14 dnů, ve všech ostatních výše neuvedených případech.

6.2. V případě menší částky nebo objednává-li si odběratel u dodavatele poprvé, si dodavatel vyhrazuje právo požadovat platbu předem či při dodání předmětu plnění.

6.3. Požaduje-li odběratel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto změny projednat s prodejcem a takto sjednané podmínky uvést v objednávce (popř. v uzavřené písemné obchodní smlouvě).

6.4. V případě, že odběratel neprovede úhradu ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.

6.5. Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání příslušné částky na účet dodavatele uvedený na faktuře.

6.6. Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem předání předmětu plnění prvnímu dopravci. Až do úplného zaplacení ceny plnění je ovšem předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, tj. vlastnické právo přechází na odběratele až v okamžiku uhrazení celého jeho závazku.

6.7. Odběratel není oprávněn převést na třetí osobu závazky vůči dodavateli bez jeho předchozího souhlasu.

7. Postup při reklamaci

7.1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.

7.2. Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit neprodleně dodavateli.

7.3. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci osobně či poštou předložením předmětu plnění společně s písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Místem reklamace je provozovna dodavatele s výjimkou uvedenou v bodu 7.4.

7.4. Vztahuje-li se reklamace na předmět plnění vyžadující zvláštní podmínky při přepravě a skladování (tj. zejména dodržení určité přesně stanovené teploty), je místem uplatnění reklamace místo dodání zboží. Odběratel proto pouze oznámí zjištěné vady a umožní převzetí reklamovaného předmětu plnění dodavatelem. O převzetí reklamovaného předmětu plnění se sepíše protokol, kde se uvede i způsob skladování předmětu plnění odběratelem či příjemcem.

7.5. Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený v originálním obalu, s výjimkou zboží, jehož povaha to nedovoluje.

7.6. Odběratel je povinen předat reklamovaný předmět plnění zpět dodavateli čistý a nekontaminovaný. V opačném případě si dodavatel vyhrazuje právo jej nepřijmout.

7.7. Předává-li se k reklamaci použité zboží (tj. například některý z testů), je odběratel povinen zaslat je z hygienických důvodů v zataveném plastovém sáčku.

7.8. Odběratel je o výsledku reklamace informován způsobem sjednaným s dodavatelem, a to zpravidla nejpozději do 1 týdne od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad autorizovaným zástupcem výrobce zajistí dodavatel posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 3 týdnů od převzetí předmětu plnění.

8. Informace o službách po prodeji a o zárukách

8.1. Dodavatel poskytuje spotřebiteli záruku v souladu s platnými právními předpisy, není-li jím u konkrétního předmětu plnění garantována záruka ve vyšším rozsahu.

8.2. Dodavatel poskytuje všem svým odběratelům ve vztahu k nabízeným produktům a službám konzultační servis.

9. Odstoupení od smlouvy a závěrečná ustanovení

9.1. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování plnění a založený okamžikem akceptace odběratelem vystavené objednávky dodavatelem, se řídí těmito obchodními podmínkami.

9.2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od závazkového vztahu v případě, že je odběratel v prodlení s úhradou příslušné finanční částky dle těchto obchodních podmínek po dobu delší než 14 dnů. Dodavatel je dále oprávněn dle těchto obchodních podmínek uplatnit výhradu vlastnictví.

9.3. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od závazkového vztahu bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění v případě, že byl obchodní vztah uzavřen při použití prostředků komunikace na dálku, resp. do 1 měsíce, nedošlo-li dosud k plnění ze strany dodavatele. Dodavatel má v takovém případě nárok na vrácení nepoškozeného zboží a náhradu vzniklých účelně vynaložených nákladů.

9.4. Práva a povinnosti vyplývající z těchto závazkových vztahů se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů si určují jejich účastníci jako příslušný soud Krajský soud v Brně.

9.5. Společnost Cistronica, a.s. prohlašuje, že její produkty a služby splňují stanovené požadavky české i evropské legislativy a požadavky vyplývající z evropských harmonizovaných norem týkající se kvality produktu.

9.6. Text těchto obchodních podmínek je přístupný na internetových stránkách společnosti www.clekarna.cz, www.cvyziva.cz. a www.cistronica.cz.

Tyto obchodní podmínky společnosti Cistronica, a.s., nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014.

Ing. Mirka Wildmannova, Ph.D. 
předseda představenstva
Cistronica, a.s.

© 2013 CISTRONICA, a.s. Všechna práva vyhrazena.